Kronplatz by Night
Gastronomy

Kronplatz by Night

Kronplatz

29.07.22 (18:00 - 23:00)

KRONPLATZ BY NIGHT AT LUMEN
Gastronomy

KRONPLATZ BY NIGHT AT LUMEN

LUMEN - Museum of Mountain Photography

29.07.22 (18:00 - 23:00)

KRONPLATZ BY NIGHT AT LUMEN
Gastronomy

KRONPLATZ BY NIGHT AT LUMEN

Lumen - Museum of Mountain Photography

09.09.22 (18:00 - 23:00)

MOUNTAIN.APERITIVO AT LUMEN
Gastronomy

MOUNTAIN.APERITIVO AT LUMEN

LUMEN - Museum of Mountain Photography

18.09.22 (10:00 - 12:00)

Street Food Festival in Bruneck
Gastronomy

Street Food Festival in Bruneck

Town Hall Square Bruneck

07.10.22 (16:00 - 20:00)