Ice skating - DISCO ON ICE
Sport

Ice skating - DISCO ON ICE

Intercable Arena

15.03.24 (20:00 - 22:00)

Ice skating
Sport

Ice skating

Intercable Arena

16.03.24 (14:00 - 17:00)

Italian Championship Snow Volleyball
Sport

Italian Championship Snow Volleyball

Kronplatz

12.04.24 (10:00 - 16:00)